[اسم]

die Fäkalien(pl)

قابل شمارش جمع

1 مدفوع ادرار و مدفوع انسان و حیوانات

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان