[فعل]

fälschen

فعل گذرا و ناگذر

1 جعل کردن دستکاری کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان