[صفت]

fälschlich

قابل مقایسه

1 نادرست اشتباه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان