[اسم]

das Fünftel

/ˈfʏnftl̩/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Fünftel] [ملکی: Fünftels]

1 یک پنجم یک پنجم (از چیزی)

  • 1.Da ich vier ältere Brüder habe, erhalte ich nur ein Fünftel des Erbes.
    1 . چون من چهار برادر بزرگتر دارم، من فقط یک پنجم از میراث را میگیرم.
  • 2.vier Fünftel
    2 . چهار پنجم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان