[قید]

fünfzehnte

/ˈfʏnfˌʦeːntə/
غیرقابل مقایسه

1 پانزدهمین

  • 1.fünfzehntes Kind von Maria Theresia
    1 . پانزدهمین فرزند "ماریا ترزا"
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان