[اسم]

der Falsch-positiv

/falʃ ˈpoːzitiːf/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Falsch-positive] [ملکی: Falsch-positivs]

1 اشتباه-مثبت

توضیحاتی در رابطه با این واژه
به آزمایشی که وجود THC در خون را به اشتباه مثبت اعلام می‌کند، اشتباه-مثبت گفته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان