[اسم]

das Falsch-negativ

/falʃ ˈneːɡatiːf/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Falsch-negative] [ملکی: Falsch-negativs]

1 اشتباه-منفی

توضیحاتی در رابطه با این واژه
در صورت اتهام به مصرف ماری‌جوآنا از راننده آزمایش خون گرفته می‌شود. در صورتی که با وجود THC در خون، نتیجه آزمایش منفی باشد به این آزمایش اشتباه-منفی گفته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان