[صفت]

falsch

/falʃ/
غیرقابل مقایسه

1 اشتباه غلط

  • 1.Das ist falsch.
    1. این اشتباه است.
  • 2.Sie hat mir eine falsche Adresse gegeben.
    2. او به من یک آدرس اشتباه داده‌است.
  • 3.Wir sind falsch gefahren, wir hätten links abbiegen müssen.
    3. ما (مسیر) اشتباه رفتیم، باید به سمت چپ می‌پیچیدیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان