[صفت]

falsch

/falʃ/
غیرقابل مقایسه

1 اشتباه غلط

  • 1.Das ist falsch.
    1 . این اشتباه است.
  • 2.Sie hat mir eine falsche Adresse gegeben.
    2 . او به من یک آدرس اشتباه داده.
  • 3.Wir sind falsch gefahren, wir hätten links abbiegen müssen.
    3 . ما اشتباه رفتیم، باید به سمت چپ می پیچیدیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان