[صفت]

falsch

/falʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: falscher] [حالت عالی: falschesten]

1 اشتباه غلط

  • 1. Das ist falsch.
    1 . این اشتباه است.
  • 2. Sie hat mir eine falsche Adresse gegeben.
    2 . او به من یک آدرس اشتباه داده.
  • 3. Wir sind falsch gefahren, wir hätten links abbiegen müssen.
    3 . ما اشتباه رفتیم، باید به سمت چپ می پیچیدیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان