[فعل]

fallenlassen

فعل گذرا و ناگذر

1 کنار گذاشتن چشم پوشیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان