[صفت]

fett

/fɛt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: fetter] [حالت عالی: fetteste-]

1 چاق تپل

 • 1.Das ist aber eine fette Katze!
  1. این گربه واقعاً تپلی است!
 • 2.Diese Frau ist fett.
  2. این خانم چاق است.

2 چرب پرچربی

 • 1.Das Essen war sehr fett.
  1. غذا خیلی چرب بود.
 • 2.Die Wurst ist mir zu fett.
  2. این سوسیس برای من خیلی چرب است.
[اسم]

das Fett

/fɛt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Fette] [ملکی: Fett(e)s]

3 چربی

 • 1.Braten Sie das Fleisch in etwas Fett an.
  1. گوشت را در کمی چربی سرخ کنید.
 • 2.Man soll nicht so viel Fett essen.
  2. آدم نباید اینقدر چربی بخورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان