[صفت]

fettig

قابل مقایسه

1 چرب چربی‌دار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان