[صفت]

feudal

قابل مقایسه

1 فئودالی ارباب‌رعیتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان