[اسم]

das Feuer

/ˈfaɪər/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Feuer] [ملکی: Feuers]

1 آتش

  • 1. Haben Sie Feuer?
    1 . آتش دارید؟
  • 2. Im Wald ist Feuermachen verboten.
    2 . آتش روشن کردن در جنگل ممنوع است.

2 آتش سوزی

  • 1. Der Schaden durch das Feuer war sehr groß.
    1 . خسارت آتش سوزی خیلی زیاد بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان