[صفت]

geborgen

قابل مقایسه

1 امن مطمئن، آسوده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان