[صفت]

gehoben

/ɡəˈhoːbn̩/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: gehob(e)ner] [حالت عالی: gehobensten]

1 عالی‌رتبه بلندمرتبه

  • 1.eine gehobene Position
    1 . یک جایگاه بلندمرتبه
  • 2.Sie ist Beamtin des gehobenen Dienstes.
    2 . او کارمند یک شرکت عالی‌رتبه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان