[فعل]

gehenlassen

فعل گذرا و ناگذر

1 تسلط نداشتن کنترل نکردن

2 راحت گذاشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان