[اسم]

das Gepäck

/ɡəˈpɛk/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Gepäck(e)s]

1 چمدان بار، بار همراه

  • 1.Sie dürfen nur 20 kg Gepäck mitnehmen.
    1. شما تنها اجازه دارید 20 کیلو بار با خود ببرید.
  • 2.Wollen Sie Ihr Gepäck mitnehmen?
    2. می‌خواهید چمدانتان را همراه خود ببرید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان