[صفت]

gequält

قابل مقایسه

1 ساختگی مصنوعی

2 نسنجیده نامناسب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان