[قید]

geradeaus

/ɡəˌʁaːdəˈaʊ̯s/
غیرقابل مقایسه

1 مستقیم

  • 1. Fahren Sie geradeaus bis zur nächsten Kreuzung.
    1 . مستقیم حرکت کنید تا تقاطع بعدی.
  • 2. Gehen Sie immer geradeaus!
    2 . (همینطور) مستقیم بروید!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان