[قید]

gerade

/ɡəˈʁaːdə/
غیرقابل مقایسه

1 الان

مترادف و متضاد gegenwärtig im Augenblick im Moment jetzt momentan soeben zurzeit
gerade machen/telefonieren/kommen/...
الان انجام دادن/تماس گرفتن/آمدن/...
 • 1. Da kommt er ja gerade.
  1. الان خودش می‌آید.
 • 2. Kannst du später noch mal anrufen? Wir sind gerade beim Essen.
  2. می‌توانی بعداً تماس بگیری؟ ما الان سر غذا هستیم.

2 فقط

 • 1.Ich habe gerade mal fünf Euro.
  1. من فقط 5 یورو دارم.
 • 2.Wir sprechen gerade über Geld.
  2. ما فقط راجع به پول صحبت می‌کنیم.

3 ویژه خاص

 • 1.Das war nicht gerade interessant.
  1. جذابیت خاصی نداشت [خیلی هم جذاب نبود].
 • 2.Gerade Kinder brauchen viel Zuneigung.
  2. کودکان به محبت ویژه نیاز دارند.
 • 3.Sie ist nicht gerade eine Schönheit.
  3. او زیبایی خاصی ندارد [خیلی هم خوشگل نیست].
[حرف]

gerade

/ɡəˈʁaːdə/

4 دقیقاً (بیان تأکید) کاملاً، حتماً

مترادف و متضاد direkt eben genau
 • 1.Das ist gerade das Problem.
  1. مشکل دقیقاً همین است.

5 حالا حتماً (بیان نارضایتی)

 • 1.Gerade jetzt wird sie krank.
  1. حالا حتماً او باید الان مریض می‌شد.
 • 2.Warum passiert so etwas gerade mir?
  2. چرا حالا حتماً باید چنین چیزی برای من اتفاق بیفتد؟

6 چندان آنقدر، خیلی

 • 1.Ich verdiene nicht gerade viel.
  1. من چندان درآمد زیادی ندارم.
 • 2.Sie ist nicht gerade fleißig.
  2. او آن‌قدر (هم) زرنگ نیست.
[صفت]

gerade

/ɡəˈʁaːdə/
غیرقابل مقایسه

7 صاف راست، مستقیم

مترادف و متضاد aufrecht gestreckt linear stramm gebogen krumm schief schräg
gerade hängen
صاف [مستقیم] آویزان بودن
 • Das Bild hängt nicht gerade.
  این تابلو صاف آویزان نشده‌است [کج است].
gerade Linie/Weg/...
خط/مسیر/... راست [مستقیم]
 • Die Bäume stehen in einer geraden Linie.
  درختان در مسیری مستقیم قرار دارند.

8 زوج

مترادف و متضاد ungerade
gerade Zahl
عدد زوج
 • 1. 100 ist eine gerade Zahl.
  1. 100 یک عدد زوج است.
 • 2. Ein Vielfaches einer geraden Zahl ist auch immer gerade.
  2. چندبرابر یک عدد زوج نیز همیشه زوج است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان