[صفت]

gusseisern

قابل مقایسه

1 چدنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان