[صفت]

gut

/ɡuːt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: besser] [حالت عالی: besten]

1 خوب

مترادف و متضاد ausgezeichnet hervorragend tadellos vortrefflich schlecht
 • 1. Er ist ein guter Handwerker.
  1 . او پیشه‌ور خوبی است.
 • 2. Ich bekomme ein gutes Gehalt.
  2 . من حقوق خوبی می‌گیرم.
 • 3. Ich kenne ein gutes Restaurant.
  3 . من یک رستوران خوب می‌شناسم.
jemand etwas (Akk.) gut finden
چیزی به نظر کسی خوب بودن
 • Das finde ich gut.
  من فکر می کنم این خوب است.
für etwas (Akk.) gut sein
برای کسی خوب [مناسب] بودن
wie gut, dass ...
چه خوب، که ...

2 زیاد قابل توجه

مترادف و متضاد mehr als mindestens
 • 1. ein gutes Stück Geld
  1 . مقدار زیادی پول
 • 2. er nahm einen guten Schluck
  2 . او مقدار زیادی نوشیدنی گرفت.
gute Stunde
زمان زیادی
 • eine gute Stunde warten
  مدت زمان زیادی منتظر بودن

3 خوش بخیر، مبارک

مترادف و متضاد angenehm glücklich
 • 1. Ein gutes neues Jahr!
  1 . سال نو مبارک!
 • 2. Guten Morgen!
  2 . صبح خوش! [صبح بخیر]
[حرف ندا]

gut

/ɡuːt/

4 خوبه

 • 1. Ich komme um 13 Uhr. – Gut!
  1 . من ساعت 13 می آیم. – خوبه!
schon gut!
خوبه!
nun gut!
پس خوبه! [خب، خوبه!]
[قید]

gut

/ɡuːt/
غیرقابل مقایسه

5 به خوبی به خوشی

 • 1. Es geht mir gut.
  1 . برای من به خوشی می گذرد. [اوضاعم خوب است.]
 • 2. Maria kann gut tanzen.
  2 . "ماریا" می تواند به خوبی برقصد.

6 خوب دلپذیر

gut schmecken/riechen
مزه‌/بوی خوبی داشتن
es gut haben
اوضاع خوب بودن
 • Du hast es gut!
  تو اوضاع خوبی داری!
gut aussehend
خوش قیافه
[اسم]

das Gut

/ɡuːt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Güter] [ملکی: Gutes]

7 کالا جنس

مترادف و متضاد Artikel Produkt Ware
Gut handeln
داد و ستد کردن کالا
 • Auf den globalen Märkten wird eine Vielzahl Güter gehandelt.
  کالاهای متعددی در بازار جهانی داد و ستد می‌شود.
Gut transportieren
کالا جابه‌جا کردن
 • Die Güter wurden per Schiff transportiert.
  کالاها با کشتی منتقل شدند.

8 دارایی ثروت

مترادف و متضاد Besitz Eigentum Vermögen
geistige Güter
دارایی معنوی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان