[صفت]

gut

/ɡuːt/
قابل مقایسه

1 خوب

مترادف و متضاد ausgezeichnet hervorragend tadellos vortrefflich schlecht
 • 1.Er ist ein guter Handwerker.
  1. او پیشه‌ور خوبی است.
 • 2.Ich bekomme ein gutes Gehalt.
  2. من حقوق خوبی می‌گیرم.
 • 3.Ich kenne ein gutes Restaurant.
  3. من یک رستوران خوب می‌شناسم.
jemand etwas (Akk.) gut finden
چیزی به‌نظر کسی خوب بودن
 • Das finde ich gut.
  به‌‌نظرم این خوب است.
für jemanden gut sein
برای کسی خوب بودن
 • Es wäre gut für dich, dich auszuruhen.
  برایت خوب است که استراحت کنی.

2 خوش بخیر، مبارک

مترادف و متضاد angenehm glücklich
 • 1.Ein gutes neues Jahr!
  1. سال نو مبارک!
 • 2.Guten Morgen!
  2. صبح بخیر!

3 زیاد قابل توجه

مترادف و متضاد mehr als mindestens
 • 1.Er hat ein gutes Stück Geld.
  1. او مقدار زیادی پول دارد.
 • 2.Er nahm einen guten Schluck.
  2. او مقدار زیادی نوشیدنی گرفت.
gute Stunde
زمان زیادی
 • Ich habe darauf eine gute Stunde gewartet.
  من مدت زمان زیادی منتظرش بودم.
[حرف ندا]

gut

/ɡuːt/

4 خوبه

 • 1.Ich komme um 13 Uhr. – Gut!
  1. من ساعت 13 می‌آیم. – خوبه!
schon gut!
خوبه!
nun gut!
پس خوبه [خب، خوبه]!
[قید]

gut

/ɡuːt/
غیرقابل مقایسه

5 به‌خوبی

 • 1.Er kann gut auf sich aufpassen.
  1. او به‌خوبی می‌تواند از خود مراقبت کند.
 • 2.Maria kann gut tanzen.
  2. "ماریا" می‌تواند به‌خوبی برقصد.

6 خوب دلپذیر

gut schmecken/riechen
مزه‌/بوی خوبی داشتن
 • Das Essen schmeckt gut.
  غذا مزه خوبی دارد [خوش‌مزه] است.
gut aussehend
خوش‌قیافه
 • Jeder Mann, der hineingeht, ist jung und gut aussehend.
  هر مردی که داخل می‌آید، جوان و خوش‌قیافه است.
[اسم]

das Gut

/ɡuːt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Güter] [ملکی: Gutes]

7 کالا جنس

مترادف و متضاد Artikel Produkt Ware
Gut handeln
کالا دادوستد کردن
 • Auf den globalen Märkten wird eine Vielzahl Güter gehandelt.
  کالاهای متعددی در بازارهای جهانی دادوستد می‌شود.
Gut transportieren
کالا حمل کردن
 • Die Güter wurden per Schiff transportiert.
  کالاها با کشتی حمل شدند.

8 دارایی ثروت

مترادف و متضاد Besitz Eigentum Vermögen
 • 1.Gesundheit ist das höchste Gut.
  1. سلامتی بزرگ‌ترین دارایی است.
 • 2.Ihre Daten sind das wichtigste Gut.
  2. اطلاعات شما مهم‌ترین دارایی شما است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان