[عبارت]

gute Miene zum bösen Spiel machen

/ˌɡuːtə ˈmiːnə ʦum ˈbøːzn̩ ˈʃpiːl ˌmaχn̩/

1 روی خوش نشان دادن

  • 1.Aber ich weiß nicht, ob sie es ehrlich meinen oder nur gute Miene zum bösen Spiel machen.
    1. ولی من نمی‌دانم که او صادقانه این منظور را دارد و یا فقط روی خوش نشان می‌دهد.
  • 2.Macht er nur gute Miene zum bösen Spiel, oder freut er sich etwa wirklich darauf?
    2. او فقط روی خوش نشان می‌دهد یا واقعا از این (اتفاق) خوشحال است؟
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "روی خوش به بازی بد انجام دادن [نشان دادن]" است و میتوان آن را معادل "زیر سبیلی رد کردن" در زبان فارسی برابر دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان