[حرف ندا]

Gute Reise

/guːtə ʁaɪzə/

1 سفر خوبی داشته باشید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان