[عبارت]

Guten Appetit!

/guːtən apeːtiːt/

1 نوش جان!

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان