[اسم]

der Halter

قابل شمارش مذکر

1 محفظه جایگاه

2 دارنده صاحب، مالک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان