[اسم]

die Haltbarkeit

/ˈhaltbaːɐ̯kaɪ̯t/
قابل شمارش مونث
[جمع: Haltbarkeiten] [ملکی: Haltbarkeit]

1 ماندگاری دوام، پایداری

  • 1.Das Baumaterial wurde wegen seiner Haltbarkeit ausgewählt.
    1. ماده ساختمانی بخاطر دوامش انتخاب شد.
  • 2.Die Haltbarkeit im Außenbereich
    2. ماندگاری قسمت بیرونی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان