[اسم]

der Haltepunkt

قابل شمارش مذکر

1 ایستگاه توقفگاه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان