[جمله]

Halt die Ohren steif!

/halt diː oːʁən ʃtaɪf/

1 با آرزوی موفقیت شهامت خود را حفظ کن

  • 1.Es wird sicher alles gut. Halt die Ohren steif und komm bald gesund nach Hause!
    1. به طور قطع همه چیز درست می‌شود. شهامت خود را حفظ کن و به زودی سالم به خانه بازگرد.
  • 2.Tschüs, mach's gut und halt die Ohren steif!
    2. خداحافظ، خوب و موفق باشی!
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "گوشهایت را صاف نگه دار" است و احتمالا از آن جهت که حیواناتی مانند سگ و خرگوش پس از بیدار شدن از خواب دارای گوشهای صاف و کشیده هستند کنایه از "سر حال و موفق بودن" یا "شهامت خود را حفظ کردن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان