[اسم]

der Halt

/halt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Halte] [ملکی: Halt(e)s]

1 ایستگاه

مترادف و متضاد Station
 • 1.Nächster Halt ist am Südbahnhof.
  1. ایستگاه بعدی "راه آهن جنوبی" است.
[حرف]

halt

/halt/

2 صرفاً فقط

مترادف و متضاد eben
 • 1.Mach halt endlich!
  1. فقط در نهایت انجامش بده!
 • 2.Ruh dich halt aus, wenn du müde bist!
  2. صرفاً استراحت کن وقتی که خسته هستی!

3 دیگه دیگه...دیگه

 • 1.Das ist halt so.
  1. دیگه همینه که هست.
 • 2.Ich kann es halt nicht besser!
  2. دیگه بهتر از این نمی‌تونم دیگه!
 • 3.Ist das kalt heute! - Na ja, es wird halt Winter.
  3. امروز هوا سرده! آره یه جورایی، دیگه داره زمستان می‌شه دیگه.

4 خب

 • 1.Wenn du es unbedingt möchtest, dann kauf es dir halt.
  1. اگر تو این را حتماً می‌خواهی، خب پس برای خودت بخرش.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان