[فعل]

heißen

/ˈhaɪ̯sn̩/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: hieß] [گذشته: hieß] [گذشته کامل: geheißen] [فعل کمکی: haben ]

1 نام داشتن نامیده شدن، نامیدن، اسم دادن

مترادف و متضاد den Namen haben/tragen genannt werden sich nennen
 • 1.Ich heiße Charlotte Meier.
  1. نام من "شارلوت مایر" است.
 • 2.Ich heiße Petra, und wie heißt du?
  2. نام من "پترا" است، و نام تو چیست؟
jemanden etwas (Akk.) heißen
کسی را چیزی نامیدن
 • Sie heißen ihn einen Lügner.
  آن‌ها او را دروغگو می‌نامند.
nach jemandem heißen
اسم کسی را به کسی دادن
 • Ich heiße nach meinem Vater.
  اسم پدرم را به من داده‌اند.

2 معنی داشتن

مترادف و متضاد ausdrücken bedeuten sein
 • 1.Die Erklärung verstehe ich nicht. Was heißt das?
  1. توضیحات را نمی‌فهمم. این به چه معناست؟
etwas heißen
معنی داشتن
 • „Guten Abend“ heißt auf Französisch „bon soir“.
  "عصر بخیر" به زبان فرانسه „bon soir“ معنی دارد [می‌شود].
Es heißt, dass ...
این به این معناست که...
 • Es heißt, dass er mich heiraten will.
  این به این معناست که او می‌خواهد با من ازدواج کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان