[فعل]

heißen

/ˈhaɪ̯sn̩/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: hieß] [گذشته: hieß] [گذشته کامل: geheißen] [فعل کمکی: haben ]

1 نام داشتن نامیده شدن، نامیدن، اسم دادن

مترادف و متضاد den Namen haben/tragen genannt werden sich nennen
 • 1. Ich heiße Charlotte Meier.
  1 . نام من شارلوت مایر است.
 • 2. Ich heiße Petra, und wie heißt du?
  2 . نام من پترا است، و نام تو چیست؟
 • 3. Wie heißt das auf Deutsch?
  3 . این به آلمانی چی نامیده می‌شود؟
jemanden etwas (Akk.) heißen
کسی را چیزی نامیدن
 • einen Lügner heißen
  دروغگو نامیدن
nach jemandem heißen
اسم کسی را به کسی دادن
 • Ich heiße nach meinem Vater.
  اسم پدرم را به من داده‌اند.

2 معنی داشتن

مترادف و متضاد ausdrücken bedeuten sein
 • 1. Die Erklärung verstehe ich nicht. Was heißt das?
  1 . توضیحات را من نمی فهمم. این به چه معناست؟
etwas heißen
معنی داشتن
 • „guten Abend“ heißt auf Französisch „bon soir“
  "عصر بخیر" به زبان فرانسه „bon soir“ معنی دارد.
nichts heißen
هیچ معنی نداشتن
es heißt, dass ...
این به این معناست که...
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان