[اسم]

die Heuer

قابل شمارش مونث

1 دستمزد اجرت

[قید]

heuer

غیرقابل مقایسه

2 امسال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان