[اسم]

die Ignoranz

قابل شمارش مونث

1 نادانی جهالت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان