[ضمیر]

ihr

/iːɐ̯/

1 شما [ضمیر دوم شخص جمع]

 • 1.Ihr könnt sehr erfolgreich sein.
  1. شما می‌توانید خیلی موفق باشید.
 • 2.Ihr wisst, was ihr zu tun habt.
  2. شما می‌دانید که چه کاری برای انجام دادن دارید.

2 مال او [مونث] [ضمیر ملکی سوم شخص مفرد مونث و جمع]

 • 1.Das ist nicht mein Buch, sondern ihres.
  1. این کتاب برای من نیست، بلکه برای اوست.
 • 2.Ich lese in ihrem Buch.
  2. من در کتابش خواندم.
 • 3.Möchtest Du meine Tasse benutzen oder ihre?
  3. آیا می‌خواهی فنجان من یا مال او را استفاده بکنی؟
توضیحاتی در رابطه با ihr در حالت ضمیر ملکی
همانطور که می بینید در زبان فارسی ضمیر ملکی از طریق اضافه کردن کلمه “مال” یا “برای” و نسبت دادن “کسره مالکیت” به آن ساخته می شود.
[صفت]

ihr

/iːɐ̯/
غیرقابل مقایسه

3 [صفت ملکی سوم شخص مفرد مونث]

 • 1.Sie brachte ihr Kind in die Schule.
  1. او فرزندش را به مدرسه برد.
 • 2.Sie hat ihr Haar braun gefärbt.
  2. او موهایش را قهوه‌ای رنگ کرد.
 • 3.Siehst du die Frau? Ihr Name ist Isabella.
  3. [آن] خانم را می‌بینی؟ اسم او "ایزابلا" است.
توضیحاتی در رابطه با ihr در حالت صفت ملکی
این صفات به یک اسم می چسبند و مالکیت آن را نشان می دهند.در مورد ضمایر ملکی این موضوع تا حدی متفاوت است. این ضمایر به جای مفعول جمله قرار گرفته و به صورت یک اسم مالکیت را نشان می دهند.

4 [صفت ملکی سوم شخص جمع]

 • 1.Eltern mit ihren Kindern sind nach Athen gegangen.
  1. والدین با فرزندانشان به "آتن" رفتند.
 • 2.Sie hat ihren Bus verpasst.
  2. آنها از اتوبوس جاماندند.
 • 3.Siehst du das Paar? Sie haben ihr Kind dabei.
  3. [آن] زوج را می‌بینی؟ آنها کودکشان را همراه دارند. [فرزندشان همراهشان است.]
توضیحاتی در رابطه با ihr در حالت صفت ملکی
این صفات به یک اسم می چسبند و مالکیت آن را نشان می دهند.در مورد ضمایر ملکی این موضوع تا حدی متفاوت است. این ضمایر به جای مفعول جمله قرار گرفته و به صورت یک اسم مالکیت را نشان می دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان