[ضمیر]

ihr

/iːɐ̯/

1 شما [ضمیر دوم شخص جمع]

 • 1.Ihr könnt sehr erfolgreich sein.
  1. شما می‌توانید خیلی موفق باشید.
 • 2.Ihr wisst, was ihr zu tun habt.
  2. شما می‌دانید که چه کاری برای انجام‌دادن دارید.

2 مال او (مؤنث) [ضمیر ملکی سوم شخص مفرد مونث و جمع]

 • 1.Das ist nicht mein Buch, sondern ihres.
  1. این کتاب برای من نیست، بلکه برای اوست.
 • 2.Möchtest du meine Tasse benutzen oder ihre?
  2. می‌خواهی از فنجان من استفاده کنی یا از مال او؟
توضیحاتی در رابطه با ihr در حالت ضمیر ملکی
همان‌طور که می‌بینید در زبان فارسی ضمیر ملکی از طریق اضافه کردن کلمه «مال» یا «برای» و نسبت دادن «کسره مالکیت» به آن ساخته می‌شود.
[صفت]

ihr

/iːɐ̯/
غیرقابل مقایسه

3 [صفت ملکی سوم شخص مفرد مونث]

 • 1.Sie brachte ihr Kind in die Schule.
  1. او فرزندش را به مدرسه برد.
 • 2.Sie hat ihr Haar braun gefärbt.
  2. او موهایش را قهوه‌ای رنگ کرد.
 • 3.Siehst du die Frau? Ihr Name ist Isabella.
  3. (آن) خانم را می‌بینی؟ اسم او «ایزابلا» است.
توضیحاتی در رابطه با ihr در حالت صفت ملکی
این صفت قبل از یک اسم می‌آید و مالکیت آن را نشان می‌دهد. در مورد ضمایر ملکی این موضوع تا حدی متفاوت است. این ضمایر به جای مفعول جمله قرار گرفته و به‌صورت یک اسم مالکیت را نشان می‌دهند.

4 [صفت ملکی سوم شخص جمع]

 • 1.Eltern mit ihren Kindern sind nach Athen gegangen.
  1. والدین، همراه فرزندان‌شان به «آتن» رفتند.
 • 2.Siehst du das Paar? Sie haben ihr Kind dabei.
  2. (آن) زوج را می‌بینی؟ آن‌ها کودک‌شان را همراه دارند [فرزندشان همراه‌شان است].
توضیحاتی در رابطه با ihr در حالت صفت ملکی
این صفت قبل از یک اسم می‌آید و مالکیت آن را نشان می‌دهد. در مورد ضمایر ملکی این موضوع تا حدی متفاوت است. این ضمایر به جای مفعول جمله قرار گرفته و به‌صورت یک اسم مالکیت را نشان می‌دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان