[ضمیر]

ihn

/iːn/

1 [ضمیر اسامی مذکر در حالت آکوزاتیو] او را

  • 1.Ich habe ihn gesehen.
    1. من او را دیدم.
  • 2.Jeder kannte ihn.
    2. هر کسی او را می‌شناخت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان