[جمله]

Ihren Pass, bitte.

/iːʁən pas bɪtə/

1 لطفا گذرنامه‌تان (را بدهید).

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان