[ضمیر]

ihnen

/ˈiːnən/

1 [ضمیر سوم شخص جمع در حالت داتیو] برای آن‌ها، به آن‌ها و ...

  • 1.Es gefiel ihnen, im Garten zu spielen.
    1. آن‌ها از بازی‌کردن در حیاط خوششان آمد.
  • 2.Ich machte ihnen viele Schwierigkeiten.
    2. من برای آن‌ها خیلی دردسر درست کردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان