[اسم]

der Kleingärtner

/klˈaɪŋɛɾtnɜ/
قابل شمارش مذکر

1 باغبان باغچه صاحب باغچه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان