[اسم]

der Lauf

قابل شمارش مذکر

1 دو مسابقه دو

2 روند جریان

3 مسیر راه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان