[صفت]

laufend

قابل مقایسه

1 جاری در جریان

2 پی در پی متوالی، بی وقفه

3 باخبر بودن مطلع بودن، در جریان بودن

[قید]

laufend

غیرقابل مقایسه

4 مدام دائما، پیوسته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان