[فعل]

neiden

فعل گذرا و ناگذر

1 رشک بردن حسادت ورزیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان