[فعل]

rentieren

فعل گذرا و ناگذر

1 باصرفه بودن صرف داشتن، ارزیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان