[اسم]

der Schwengel

قابل شمارش مذکر

1 دسته پمپ

2 چکش [ناقوس، زنگ و غیره]

3 آلت مردانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان