[اسم]

die Schwere

قابل شمارش مونث

1 سنگینی گرانش، جاذبه

2 سختی دشواری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان