[عبارت]

seinen Mantel nach dem Wind drehen

/zaɪnən mantəl naːx deːm vɪnt dʁeːən/

1 نظر خود را تغییر دادن فرصت‌طلب بودن

  • 1.Beim Thema Atomkraft scheinen die Politiker plötzlich alle ihr Mäntelchen nach dem Wind zu hängen.
    1. در موضوع انرژی هسته‌ای، ناگهان تمامی سیاست مداران نظر خود را تغییر دادند. [فرصت طلبانه برخورد کردن.]
  • 2.Sofort dreht sie ihren Mantel nach dem Wind und sagt nun, dass die Lampen nicht zu teuer sind.
    2. او بلافاصله نظر خود را تغییر داد و الان می‌گوید که لامپها زیاد گران نیستند.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "مانتویش را به جهت باد چرخاندن" است و کنایه از "فرصت‌طلبی" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان