[عبارت]

seine Haut so teuer wie möglich verkaufen

/zaɪnə haʊt zoː tɔʏɐ viː møːklɪç fɛʁkaʊfən/

1 با تمام وجود مقاومت کردن با تمام توان دفاع کردن

  • 1.Aber wir werden unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen.
    1. اما با تمام وجود مقاومت خواهیم کرد.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "پوست خود در حد امکان گران فروختن" است و کنایه از "تا پای جان ایستادن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان