[حرف ربط]

sodass

/zoˈdas/

1 به همین خاطر

  • 1.Der Zug hatte zwei Stunden Verspätung, sodass ich erst um 23 Uhr nach Hause kam.
    1. قطار 2 ساعت تاخیر داشت، به همین خاطر من تازه ساعت 23 به خانه رسیدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان