[صفت]

sophistisch

قابل مقایسه

1 مربوط به) سوفسطایی‌ها)

2 گول‌زننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان