[قید]

spätestens

/ˈʃpɛːtəstn̩s/
غیرقابل مقایسه

1 در دیرترین حالت حداکثر (ساعت)

  • 1.Ich muss spätestens um 9 Uhr bei der Arbeit sein.
    1. من باید در دیرترین حالت ساعت 9 سر کار باشم.
  • 2.Spätestens um 9.00 Uhr muss ich im Büro sein.
    2. در دیرترین حالت من باید ساعت 9 در دفتر باشم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان