[فعل]

spähen

فعل گذرا و ناگذر

1 نگاه کردن دید زدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان